Jannelli & Volpi (Италия)

JV121   JV750   JV701

J&V121 Heritage                      J&V750                         J&V701 City   

JV901    JV501   JV301

J&V901 VIP                    J&V501                          J&V301

131      Обои Jannelli & Volpi J & V 141   

J&V 131 Denim                 J&V 141 Atelier               J&V151 Shibori